Pastoraat & diaconaat

Waarom pastoraat?

‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’

Geïnspireerd door deze woorden uit Psalm 23 willen wij het pastoraat in onze gemeente vormgeven. Wij zijn een gemeente van kwetsbare mensen die samen mogen schuilen bij onze Heiland Jezus Christus. Hij is de goede Herder, wij zijn Zijn kudde.

Samen komen wij met alles wat er in ons leven speelt, de mooie en de moeilijke dingen, de zonden en de wonden, de vreugden en de zegeningen bij elkaar aan de voeten van het kruis. Daar is ieder gelijk voor God en daar krijgen wij de opdracht om voor elkaar te zorgen, net als destijds de discipel Johannes van de gekruisigde Jezus voor Maria moest zorgen.

Dat is de kern van samen gemeente zijn: blij zijn met hen die blij zijn, verdriet delen met degenen die verdrietig zijn. Wij geloven dat ieder lid van de gemeente hierin een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Daarom willen wij de betrokkenheid op elkaar stimuleren en mogelijkheden creëren om te werken aan hechte relaties.

 


Diaconaat: dienen door doen

‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.’ (Lukas 6:36)

Diaconaat is het omzien naar mensen in hun fysieke, materiële en sociale noden. Kern is het dienen van de ander in navolging van Jezus Christus. Het is een onmisbaar onderdeel van de christelijke gemeente en heeft alle gemeenteleden nodig. Diaconaat hangt af van de mensen in de gemeente die het dragen en doen. Het is gebaseerd op een diaconale levenshouding van de gemeenteleden en niet op een gemeente met een diaconie. Dat vormt de basis voor het diaconaat van de gemeente als geheel. Daarin gaat het om omzien naar elkaar in de gemeente maar zeker ook het dienstbaar willen zijn aan anderen in de samenleving en de wereld.

Diaconaat is dienen door doen. In dat doen deel je je tijd, je geld, je kennis, je ervaring. Dat doe je met mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken, die gebukt gaan onder armoede of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden, die dak- of thuisloos zijn of die door ouderdom vereenzamen. Dit wordt gedaan in Gods naam, ook als de ander de boodschap van Jezus afwijst!

Diaconaat doe je samen met anderen en in afstemming met andere kerken, maatschappelijke organisaties en overheden. Daarom nemen we als Kruispunt deel aan verschillende diaconale overlegstructuren. In Vathorst is dat het Diaconaal overleg tussen de diaconieën van de Veenkerk, de GKV, Caritas (RK) en Kruispunt en is er ook overleg met maatschappelijke organisaties. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stimuleert diaconaat in de samenleving en zo zijn er regelmatig contacten met de gemeente Amersfoort.

Via stichtingen als Voedsel Focus Amersfoort, Stichting HiP en Stichting Present is Kruispunt ook direct actief betrokken bij activiteiten in de stad. Voedsel Focus Amersfoort geeft wekelijks een voedselpakket aan huishoudens die financieel helemaal klem zitten en verbindt hen met andere instanties of kerken om aanvullende ondersteuning te geven. Stichting HiP brengt in kaart wat je als individu graag wilt doen voor een ander en zorgt er via een database voor dat mensen die jouw hulp nodig hebben bij jou terecht komen. Stichting Present Amersfoort werkt vooral met groepen. Present zoekt via maatschappelijke organisaties een activiteit voor de groep.

Wil je contact opnemen, mail dan naar diaconie@kruispuntvathorst.nl.