Doelstelling/visie

Stichting Kruispunt India heeft als doel het verbeteren van de levensstandaarden van mensen in India. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • het ondersteunen van lokale projecten en initiatieven
  • het ondersteunen en mede opzetten van medische kampen
  • het opzetten van een financial parenting program

Hierbij streven wij ernaar 100% van alle giften/sponsorgelden ten goede te laten komen aan deze doelen.

Het beleidsplan: Beleidsplan Stichting Kruispunt India

Projecten/activiteiten

Boys home Seva Bhavan in Panvel
Een opvanghuis voor jonge jongens waarvan de moeder in de prostitutie werkt. Het opvanghuis wordt gerund door twee echtparen, waaronder een pastor. In 2004 is men gestart met de bouw van het opvanghuis. Drie jaar later is de bouw afgerond met behulp van een lening, lokale sponsors en geld vanuit de kerkelijke gemeente. Nu staat er een prachtig pand waar 26 jongens kunnen worden opgevangen. De kinderen kunnen daar verblijven vanaf hun vierde levensjaar tot volwassenheid.

Het doel is om deze jongens te laten opgroeien in een veilige omgeving waar ze goed onderwijs krijgen, gezonde voeding, warmte, Gods liefde ervaren en zich op deze manier kunnen ontwikkelen tot gezonde jong volwassenen die in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Momenteel zijn er slechts 13 jongens opgevangen in het huis omdat er geen budget is voor meer kinderen. Stichting Kruispunt India wil het mogelijk maken 26 jongens op te vangen door het opvanghuis financieel te ondersteunen.

Medische kampen
Eens per jaar worden er vanuit lokale gemeenten medische kampen georganiseerd in verschillende sloppenwijken in Mumbai of daarbuiten onder tribals die ver overal vandaan wonen. Omdat veel mensen geen medische zorg kunnen betalen of geen toegang hebben tot de tweedelijns gezondheidszorg wordt er met behulp van lokale en internationale artsen en verpleegkundigen medische zorg geleverd en worden patiënten verwezen naar ziekenhuizen als dit nodig is. Ook wordt er kosteloos medicatie verstrekt. De lokale gemeenten bouwen met deze activiteiten veel credits op en dit is goed om hun activiteiten eventueel uit te breiden of goede nazorg te kunnen leveren onder de mensen in de sloppenwijken of de tribals.

Stichting Kruispunt India wil deze kampen zowel financieel als met daadwerkelijke hulp ter plaatse ondersteunen. Dit laatste met vrijwilligers (artsen/verpleegkundigen/doktersassistenten) vanuit Kruispunt Vathorst of eventueel van daarbuiten. In de toekomst willen we ook onderzoeken of het mogelijke is om lokale mensen op te leiden en te trainen om het medisch werk daar voor te zetten.

 

Algemene gegevens

Naam ANBI:                          Stichting Kruispunt India
RSIN/Fiscaal nummer:       858873588
Website:                                  https://kruispuntvathorst.nl/kruispunt-india
E-mail:                                    mission@kruispuntvathorst.nl
Bankrekeningnummer:       NL 49 TRIO 0379 463 350 tnv Stichting Kruispunt India

Postadres:                             Afrikaring 81
Postcode:                               3823 CH
Plaats:                                    Amersfoort

De Stichting Kruispunt  India wil zich inzetten voor mensen in India die tot de allerarmsten behoren, onderaan de maatschappelijke ladder staan en meestal in sloppenwijken leven. De stichting wil graag lokale initiatieven ondersteunen, zowel financieel als met daadwerkelijke hulp ter plaatse. Hiervoor zijn er contacten met pastors en gemeenten in Mumbai die werken onder de arme bevolking.

Samenstelling bestuur

De stichting heeft een algemeen bestuur bestaande uit vier personen:

  • J.E. Zwaan (voorzitter)
  • J.A. Oele (secretaris)
  • W. van Herk (penningmeester)
  • A.W. Wisse (bestuurslid)

Het bestuur is verantwoordelijk voor het inzamelen en beheren van de financiën en ziet toe op de juiste besteding hiervan.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Jaarrekening

jaarrek_St India_2019

jaarverslag india 2019