ANBI

kruispunt-icoon-oranje

Stichting Kruispunt Vathorst

kruispunt-icoon-blauw

Stichting Diaconaat Kruispunt

Stichting Kruispunt Vathorst


1. Algemene gegevens


 • Naam ANBI: Interkerkelijke Stichting van Beheer van de Kruispuntgemeente in Vathorst, ook genoemd Stichting Kruispunt Vathorst.
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8169.92.381
 • KVK: 32117659
 • Website adres: www.kruispuntvathorst.nl
 • E-mail: penningmeester@kruispuntvathorst.nl
 • Adres: Terschellingkade 22
 • Postcode: 3826 DJ 
 • Plaats: Amersfoort
 • Standaardformulier publicatieplicht

 

 • Naam ANBI: Interkerkelijke Stichting Diaconaat Kruispunt te Amersfoort
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8218.59.390
 • KVK: 32166365
 • Website adres: www.kruispuntvathorst.nl
 • Plaats: Amersfoort

 

De Stichting Kruispunt Vathorst heeft tot doel het beheersmatig ondersteunen van de interkerkelijke samenwerkingsgemeente Kruispunt in de wijk Vathorst in Amersfoort. De Kruispuntgemeente is een samenwerking tussen drie kerkverbanden waarbinnen de Kruispuntgemeente als zelfstandige gemeente van elk van de drie kerkverbanden is vastgesteld en opereert. De drie kerkverbanden betreffen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Alle drie de kerkverbanden kennen hun eigen kerkorde welke hieronder zijn te vinden:

De verschillende kerkverbanden hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI ontvangen. Aangezien de Kruispuntgemeente binnen de drie kerkverbanden een zelfstandige gemeente is, valt Kruispunt onder deze groepsbeschikkingen. Vanwege het bijzondere samenwerkingskarakter heeft de Stichting ook een aparte ANBI beschikking ontvangen van de Belastingdienst.

 


2. Samenstelling bestuur


De Stichting heeft een algemeen bestuur bestaande uit 6 leden, te weten:

 • de heer J. Versluis, voorzitter
 • de heer J.W.G. den Otter penningmeester
 • de heer M.S. van Dorssen, penningmeester
 • de heer J.E. Wiggelinkhuizen, bestuurslid
 • de heer A.J. Rietveld, bestuurslid

De Stichting is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen en het beheren van de financiën, het beheer over de locaties, het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van de samenwerkingsgemeente en het in dienst nemen van personen die werkzaam zullen zijn voor de samenwerkingsgemeente.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Raad van Toezicht welke wordt gevormd door leden van de kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.

 


3. Doelstelling/visie


De doelstelling van de Stichting Kruispunt Vathorst is het beheersmatig ondersteunen van de interkerkelijke samenwerkingsgemeente Kruispunt in de wijk Vathorst in Amersfoort.

Voor de visie van onze kerkelijk gemeente verwijzen wij u naar onze visie en missie.

 


4. Beleidsplan


U kunt hier de beleidsplannen lezen van de kerkverbanden waarmee Kruispunt samenwerkt:

 


5. Beloningsbeleid


Leden van het algemeen bestuur, van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De beloning van de predikant van onze gemeente is conform de richtlijn van het kerkverband waaraan de predikant is verbonden. Op dit moment is er geen predikant beroepen door Kruispunt.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 


6. Verslag Activiteiten


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd aan de diaconie, welke is georganiseerd in een aparte diaconale stichting.

Diverse activiteiten van de gemeente vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen.

De belangrijkste activiteiten staan op de website genoemd en apart beschreven onder het kopje ‘Activiteiten’ in het menu. Daarnaast hebben wij een activiteitenkalender.

 


7. Voorgenomen bestedingen


De voorgenomen bestedingen stellen het bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks vast in de begroting.

 


8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


De staat van baten en lasten wordt jaarlijks opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de Raad van toezicht.


Toelichting


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om naar vermogen bij te dragen voor het werk van de kerkelijke gemeente.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Stichting Diaconaat Kruispunt


1. Algemene gegevens


 • Naam ANBI: Interkerkelijke Stichting Diaconaat Kruispunt te Amersfoort
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8218.59.390
 • KVK: 32166365
 • Website adres: www.kruispuntvathorst.nl
 • Plaats: Amersfoort

 


2. Samenstelling bestuur


De Interkerkelijke Stichting Diaconaat Kruispunt heeft een algemeen bestuur bestaande uit 3 leden, te weten:

 • Mevrouw C.M. Boogaard-van Ommeren, voorzitter
 • De heer L. Steunebrink, penningmeester
 • Mevrouw A. van der Ven-Oosterwijk, secretaris

De stichting is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen en het beheren van de financiën en het initiatief nemen tot en coördineren van diaconale activiteiten.

De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door alle leden van de samenwerkingskerkraad van Kruispunt Vathorst te Amersfoort.

 


3. Doelstelling/visie


De Interkerkelijke Stichting Diaconaat Kruispunt heeft als doel: het uitvoeren van diaconale arbeid en het verrichten van diaconale activiteiten vanuit de wijk Vathorst in Amersfoort.  Vanuit de Stichting Diaconaat willen we als gemeente mensen dienen binnen en buiten Kruispunt. Het is onze passie om uit te mogen delen van het goede dat we van Hem hebben ontvangen, en we willen ons verzetten tegen onrecht. Daarom bieden we hulp en zorg aan onze eigen gemeenteleden, mensen in Vathorst, Amersfoort, Nederland en andere plekken in de wereld, en dragen we bij aan goed rentmeesterschap.

Voor de visie van onze kerkelijk gemeente verwijzen wij u naar onze visie en missie.

 


6. Verslag Activiteiten


De stichting heeft geprobeerd haar doelen te realiseren via de volgende activiteiten:

 1. Directe hulp bij vragen om financieel-administratieve of sociale support. Dit kunnen vragen zijn van gemeenteleden of vragen die via gemeenteleden bij de stichting in beeld komen;
 2. Het stimuleren van groepen en individuen uit de gemeente om zich via de activiteiten van @Serve in te zetten voor anderen: bijvoorbeeld gevangenen, vluchtelingen, ouderen en anderen in de wijk. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden op https://kruispuntvathorst.nl/kerk-voor-iedereen/. Gezamenlijke (kerst)acties met andere kerken in Amersfoort Noord en Vathorst;
 3. Het stimuleren en/of financieel ondersteunen van (nieuwe) initiatieven van groepen en individuen uit de gemeente;
 4. Financiële ondersteuning van lopende projecten in het buitenland, zoals Missie India en het werk van Marlies Haitsma via Operatie Mobilisatie.
 5. Het werk van diaconale stichtingen (in Amersfoort) financieel te steunen door collecten.

 


7. Voorgenomen bestedingen


De voorgenomen bestedingen stellen het bestuur en de Raad van Toezicht jaarlijks vast in de begroting.

 


8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


De staat van baten en lasten wordt jaarlijks opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de Raad van toezicht: